Monday, May 30, 2022

Hypertension Statistics


There are 1.13 billion+ people with hypertension worldwide.
There are 1,100+ new cases every hour.
There are 27,397 daily deaths.
And 50% of these people are unaware that they have hypertension.
Save yourselves and your loved ones.
Take Quantumin Plus.
May mahigit na 1.13 bilyong katao ang may highblood pressure/ hypertension.
May 1,100 bagong kaso kada oras.
May 27,397 na namamatay sa hypertension.
At kalahati sa mga may sakit na ito ay hindi alam na sila ay may hypertension o highblood pressure.
Tulungan ang sarili at ang mga mahal sa buhay.
Uminom ng Quantumin Plus.


No comments:

Post a Comment